Strona główna

Gościu drogi, w nasze progi
Chętnie Cię przyj­mu­jem,
Czy zjesz pro­się, czy pie­rogi
Jednako dzię­ku­jem.
Jeśliś zasię pomiar­ko­wał,
Ze jadło sma­kuje,
Rzeknij swemu kam­ra­towi
Niech i on skosz­tuje.
Bo też zawsze nam przy­świeca
Stara ta zasada,
Że naj­lep­szą w życiu rze­czą
Jest dobra bie­siada.

Witamy ser­decz­nie na stro­nie Gospodarstwa Agroturystycznego. W gościnę przyj­mu­jemy od 1997 roku. Oferujemy noc­leg i cało­dzienne wyży­wie­nie dla naszych gości oraz tury­stów.
Więcej szcze­gó­łów, w tym cen­nik na stro­nach:  WyżywienieNoclegi.

Nasze gospo­dar­stwo znaj­duje się we wsi Maniowy nad Zalewem Czorsztyńskim. Lokalizacja Maniów pomię­dzy trzema pasmami gór­skimi: Gorców, Tatr i Pienin i poło­że­nie na brzegu Zalewu Czorsztyńskiego czyni tą miej­sco­wość nie­zwy­kle atrak­cyjną tury­stycz­nie. Najbliższa oko­lica jest bogata w moż­li­wo­ści cie­ka­wego spę­dza­nia czasu zarówno w sezo­nie let­nim jak i zimo­wym.
Więcej na stro­nie Atrakcje.

Zapraszamy do obej­rze­nia Galerii zdjęć przed­sta­wia­ją­cej naj­bliż­sze oko­lice naszego gospo­dar­stwa.

Comments are closed.